Vi krever at Norge ivaretar barn på flukt bedre

barn_flukt_s

Av Refugees Welcome Norway v/strategisk arbeidsgruppe

Refugees Welcome Norway har bred erfaring med arbeidet med nyankomne flyktninger og asylsøkere over hele landet det siste året.  Vi så hvordan Norges mangel på beredskap for flyktningsituasjonen sist høst gikk spesielt ut over svake og sårbare grupper: Særlig barn, syke og funksjonshemmede, gravide, enslige mindreårige og enslige kvinner. 

Barn på flukt – med eller uten omsorgspersoner – er en spesielt sårbar gruppe. De har vært gjennom mye både før og under flukten. Når de kommer til oss – til Norge – må vi som samfunn sørge for at de kommer til et sted der det er trygt å være barn.

Den nylig framlagte rapporten om barn og menneskehandel «De sa du må». Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. (Lidén og Salvesen. Institutt for Samfunnsforskning. Rapport 2016/09) , skrevet på oppdrag fra Redd Barna, er alarmerende. Mindreårige flyktninger fanges opp av kriminelle nettverk og utnyttes til tvangsarbeid, kriminalitet og seksuell utnytting. Norge har i dag en mangelfull ivaretakelse av disse svært sårbare barna.

Vi vil også vise til rapporten Levekår for barn i asylsøkerfasen (Berg og Tronstad (Red.) 2015/NTNU Samfunnsforskning) lagt fram i fjor høst, og som peker på en rekke utfordringer knyttet til barns levekår i asylsøkerfasen. Blant annet tilbys barn ikke tilstrekkelig helsehjelp, inkludert psykisk helsehjelp. Spesielt er det mangler mht. oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Vi vil også minne om at minst 10 000 enslige mindreårige asylsøkere har forsvunnet i Europa denne vinteren. Dette er barn som flyktet til Europa, og som Europa ikke har klart å ta vare på! De har forsvunnet. Slike forsvinninger skjer også i Norge. Det kan vi ikke akseptere.

RWN krever derfor

  • Et gjennomgående barnefaglig perspektiv må legges til grunn når det gjelder barn på flukt. Et barn på flukt, alene eller sammen med andre, er først og fremst et barn og skal ivaretas som et barn.
  • Barns spesielle rettigheter må sikres
  • En fungerende handlingsplan mot menneskehandel må på plass og ansvaret for å sikre barn mot menneskehandel må forankres. Dette mangler i Norge i dag.
  • Et spesielt fokus på enslige mindreårige asylsøkeres behov og rettigheter
  • Ingen barn skal forsvinne fra norske mottak uten at dette følges opp av politi og barnevern
  • Umiddelbar forbedring av arbeidet med psykisk helse for barn i mottak. Usikkerhet knyttet til oppholdstillatelse er ikke en grunn til å utsette nødvendig helsearbeid.
  • Barn må sikres gode boforhold, som sikrer trygghet, aktivitetsmuligheter, god omsorg og nødvendig skjerming.
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail